Tuesday, June 28, 2005


Su và chị Ngọc đi chơi công viên Lê Văn Tám hôm 19/06/05.
Hai đứa chơi với nhau thật vui. Hễ đứa này làm cái gì là
đứa kia bắt chước y chang luôn

1 Comments:

Blogger Mẹ Nem said...

This comment has been removed by a blog administrator.

2:47 AM  

Post a Comment

<< Home